Regulamin Wydawca portali branżowych iPortale.pl Sp. z o.o.

Regulamin Wydawca portali branżowych iPortale.pl Sp. z o.o.

Portale www.forumfirm.eu, www.meblarstwo.eu, www.budownictwo.co, www.meblarskapolska.pl, www.meblosfera.pl, www.kuchniosfera.pl, www.budowlanematerialy.eu, www.stolarkabudowlana.eu, www.tkaninyobiciowe.eu, www.tapicerstwo.co, www.maszynydlameblarstwa.pl www.obrabiarkidodrewna.eu, www.narzedziapolska.pl i pozostałych podserwisów

Drogi Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określone jako „RODO”, „ORODO” , „GDPR”, lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych.

Wydawca portali nie gromadzi i nie publikuje danych osobowych osób prywatnych (prywatne adresy mailowe umożliwiające założenie konta w serwisach nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w celach marketingowych jak również nie są udostępniane innym podmiotom. Przy zakładaniu konta jako osoba prywatna wydawca portali nie wymaga podawania danych osobowych wrażliwych. Jedynym wymogiem przy rejestracji osoby prywatnej jest podanie adresu mailowego. W każdej chwili zarejestrowany użytkownik może zażądać usunięcia adresu mailowego z bazy serwisu.

Art. 1

WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego forumfirm.eu, i pozostałych znajdującego się pod adresem internetowym forumfirm.eu. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego portal. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Art. 2

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administrator — podmiot zarządzający i prowadzący portal, którym jest iPortale.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

2. Konto Indywidualne — dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane firmy i zarządza nimi.

3. Login — prywatna i indywidualna nazwa Użytkownika w portalu, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

4. forumfirm.eu — portal internetowy figurujący pod adresem internetowym www.forumfirm.eu.

5. Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

6. Portal — serwis biznesowy forumfirm.eu, figurujący pod adresem internetowym www.forumfirm.eu będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom nawiązywanie kontaktów biznesowych, wyszukiwanie adresów (korzystanie z baz danych firm) i ofert firm związanych z ich działalnością, prowadzenie handlu internetowego zgodnie z obowiązującym prawem, dokonywania zakupów oraz świadczący inne usługi drogą elektroniczną.

7. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub reprezentant firmy (Przedsiębiorcy), która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Wydawcę Portali, Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

8. Baza danych – oznacza zbiór danych/treści dotyczących wyłącznie przedsiębiorstw i instytucji oraz ich adresu (lokalizacji) i ich produktów zgromadzonych według systematyki i metody opracowanej przez wydawcę i administratora portali indywidualnie dostępnych w ograniczonym zakresie dla Użytkowników serwisów branżowych za pośrednictwem narzędzi internetowych udostępnionych przez wydawcę (wyszukiwarki firm) wymagającej istotnego co do jakości i ilości nakładu inwestycyjnego w celu ich sporządzenia. Ich weryfikacji i prezentacji zawartości danych firm podlegających ochronie na podstawie ustawy „O ochronie danych osobowych” z dnia 27 lipca 2001 r.

9. WYSZUKIWARKA FIRM – oznacza oprogramowanie udostępnione na stronach serwisów branżowych, należące do iPortale.pl Sp. z o.o. wydawcy i administratora portali branżowych umożliwiające Użytkownikom wpisywania zapytań do Bazy Danych Firm i uzyskiwanie odpowiedzi.

10. PROFIL – jest to zbiór informacji wprowadzanych przez Użytkownika (przedsiębiorcę) oraz podejmowanych przez niego działań w serwisach branżowych umieszczonych w serwisach w formie zakładanego przez Użytkownika (przedsiębiorcę) w drodze rejestracji.

11. SERWISY – oznaczają strony internetowe portali branżowych umieszczonych na serwerach Home.pl S.A. zawierające:

– wyszukiwarkę firm umożliwiającą przeszukanie Bazy Danych firm cele uzyskania informacji teleadresowej przedsiębiorców i instytucji, przeszukiwanie bazy danych produktów oferowanych przez przedsiębiorcę,

– wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukanie bazy treści aktualności publikowanych przez wydawcę w serwisach branżowych.

Art. 3

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Właścicielem Portalu jest iPortale.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 61-065 Poznań , ul. Wilcza 2.
 2. Przedmiotem działalności Portalu jest prowadzenie przez Administratora Bazy firm umożliwiającym wyszukiwanie firm i ich ofert oraz zawieranie kontaktów i transakcji biznesowych pomiędzy nimi.
 3. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies i akceptację polityki cookies oraz konto poczty e-mail.
 4. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 4

UCZESTNICTWO W PORTALU

 1. Uczestnikami Portalu są jego Użytkownicy.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po podpisaniu stosownej umowy złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty,
 4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w portalu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych firmowych (Przedsiębiorcy) zgodnych z prawdą: Nazwę firmy, e-mail, a także opcjonalnie pozostałych danych (dotyczy firm).
 6. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,

c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykorzystywania ich w celach marketingowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,

e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora, informacji marketingowych oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu,

f) umieszczenie na Koncie danych firmy nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą. (Administrator nie gromadzi i nie przechowuje danych osobowych osób prywatnych).

Art. 5

DANE FIRMOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych firmowych (Przedsiębiorcy) przez Administratora, tylko dla jego celów,
 2. Administratorem danych adresowych firm jest iPortale.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane firmowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych przekazanych w formularzu rejestrowym, o których mowa w art. 4. pkt. 5., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego dane zamieszczone w formularzu. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Użytkowników).
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

 1. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych firmowych (Przedsiębiorcy) wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Każdy Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto, odnoszące się do jego osoby (Konto Indywidualne) lub firmy. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta Indywidualnego nie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
 2. Użytkownik może posiadać jedno lub więcej Kont Wirtualnych. Zakazuje się udostępniania Konta innym osobom i podmiotom, jak i korzystania z Kont należących do innych firm (Przedsiębiorców).
 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portali. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez UżytkownikaAdministrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 4. Zawierając umowę z AdministratoremUżytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portali, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

d) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę AdministratoraUżytkowników i innych Osób.

 1. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym dane firmy, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych OsóbFirm, czy Instytucji
 2. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Portalu treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Portali, jak również ich usunięcia.
 3. Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem przekazu informacji biznesowej. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, firm, czy instytucji. Zabrania się również rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

Art. 7

ZABLOKOWANIE KONTA

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników.
 2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, w drodze procedury podanej na stronie portalu www.forumfirm.pl
 6. Umowa może zostać rozwiązania przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:

a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,

c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu.

 1. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje i prawa autorskie, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
 3. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Art. 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portali wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców PortaluAdministrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego oraz dobra osób, firm i instytucji. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych OsóbFirm, czy Instytucji.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku lub innych treści tych Osób, Firm i Instytucji. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który przesłał do publikacji lub opublikował sporne zdjęcie, treści lub wizerunek innej osoby.

Art. 9

REKLAMACJE

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby, Firmy, czy Instytucje przy wykorzystaniu funkcji PortaluAdministrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

Art. 10

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.forumfirm.eu/regulamin/.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. W przypadku dokonania zmian w RegulaminieAdministrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.
 4. Warunkiem dalszego korzystania z Portalu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w RegulaminieUżytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Portalu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Regulamin obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2018 roku.