Warunki umowy

* Warunki umowy dotyczą formularza umowy o świadczenie usług w portalach internetowych wydawanych przez spółkę iPortale.pl Sp. z o.o. i wysyłanego drogą mailową do Klienta celem zawarcia umowy oświadczenie usług.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

1. Niniejsze ogólne warunki stanowią integralną część umowy o świadczenie usług oraz informacji teleadresowej, której przedmiotowo istotne postanowienia zastały zawarte na pierwszej stronie niniejszego formularza.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do zamieszczenia reklamy i danych teleadresowych Zamawiającego w e-wydawnictwie lub w katalogu firm – portalu branżowym na warunkach określonych w umowie, nadto zobowiązuje się do dystrybucji e-wydawnictwa drogą elektroniczną do ponad 12 000 subskrybentów, zaś Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy określone w umowie wynagrodzenie.
3. Sprzedawca zobowiązany jest wydać e-wydawnictwo w ciągu oznaczonego w umowie kwartału roku kalendarzowego. Sprzedawca ma prawo przedłużenia tego terminu o nie więcej niż o miesiąc, na co Zamawiający niniejszym wyraża zgodę. Zaś w przypadku zakupu reklamy w portalu branżowym Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia reklamy na stronach portalu lub katalogu firm polecanych niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dostarczenia potrzebnych materiałów do opracowania reklamy.
4. Sprzedawca może odmówić zamieszczenia reklamy dostarczonej przez Zamawiającego, albo odmówić zamieszczenia w reklamie jakiegokolwiek elementu, jeżeli uważa, że reklama lub jakikolwiek jej element nie spełnia wymagań technicznych lub etycznych.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych reklam, artykułów sponsorowanych czy eksperckich i ogłoszeń Zamawiającego.
6. Sprzedawca nie może zagwarantować umieszczenia reklamy w konkretnym miejscu portalu, czy katalogu firm sugerowanym przez Zamawiającego (nie dotyczy okładek e-wydawnictwa).
7. Prawa autorskie do reklamy opracowanej przez Sprzedawcę przysługują Sprzedawcy.
8. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, wynikającej z użycia w reklamie lub treści artykułu jakiegokolwiek elementu dostarczonego przez Zamawiającego.
9. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Sprzedawcy z jakimkolwiek żądaniem, powołując się na naruszenie swoich praw do własności intelektualnej poprzez publikację reklamy lub jakiegokolwiek jej elementu dostarczonego przez Zamawiającego, Zamawiający zwolni Sprzedawcę z tej odpowiedzialności i ewentualnie wstąpi w jego miejsce w wytoczonym procesie.
10. Sprzedawca przedłoży opracowany przez siebie projekt reklamy Zamawiającemu do akceptacji w terminie nie późniejszym niż data publikacji na portalu, katalogu firm lib w dniu zamknięcia e-wydawnictwa. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego będzie traktowany jako akceptacja projektu reklamy. Nie podlegają akceptacji reklamy składające się wyłącznie z treści podanej na pierwszej stronie formularza (dane teleadresowe do publikacji) lub formularzu (wzór ogłoszenia) podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
11. Zamawiający powinien poinformować Sprzedającego o zmianach nazwy, adresu, numeru telefonu, faksu, e-maila, adresu www listem poleconym przed datą zamknięcia e-wydawnictwa wysłanym na adres Sprzedawcy lub w przypadku portali drogą mailową.
12. W przypadku systemowych zmian danych teleadresowych Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia tych zmian do reklamy bez konieczności poinformowania Zamawiającego, ani też akceptacji z jego strony. Sprzedawca nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za niezamieszczenie tego rodzaju zmian w reklamie, chyba, że Zamawiający poinformował Sprzedawcę o tych zmianach.
13. W przypadku niezamieszczenia w e-wydawnictwie zaakceptowanej przez Zamawiającego reklamy Zamawiającemu przysługuje prawo zamieszczenia jej w kolejnym wydaniu e-wydawnictwa. W takim przypadku wpłacona przez Zamawiającego zaliczka nie podlega zwrotowi, a pozostała część wynagrodzenia zostanie przez Zamawiającego uiszczona po opublikowaniu e-wydawnictwa. W żadnym wypadku Sprzedawca nie zwraca wpłaconych kwot zaliczek.
14. W przypadku zamieszczenia reklamy z błędem Zamawiający może żądać proporcjonalnej obniżki wynagrodzenia w stosunku do rzeczywistej utraty wartości reklamy z powodu błędu w następnej edycji -e-wydawnictwa. W żadnym przypadku odszkodowanie z tego tytułu nie może przekraczać wpłaconych przez Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia kwot. Za błąd w rozumieniu niniejszego postanowienia uznaje się zniekształcenie lub pominięcie jakichkolwiek informacji lub elementu reklamy zawartego w projekcie reklamy lub wzorze ogłoszenia zaakceptowanym prze Zamawiającego. Błędem jest także zamieszczenie informacji lub elementu nie widniejącego w projekcie reklamy lub wzorze ogłoszenia zaakceptowanym przez Zamawiającego.
15. Wszelkie reklamacje Zamawiającego muszą zostać zgłoszone Sprzedawcy nie później niż 30 dni od publikacji e-wydawnictwa. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie i wysłana listem poleconym na adres Sprzedawcy podany na jednej z pierwszych stron e-wydawnictwa lub na stronach wydawcy iPortale.pl, portalu forumfirm.eu lub meblarstwo.eu i innych w zakładce kontakt.
16. Określone wyżej roszczenia Zamawiającego stanowią jedyne i wyłączne formy odpowiedzialności Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
17. Zamawiający obowiązany jest zapłacić Sprzedawcy umówione wynagrodzenie w wysokości i terminach określonych na pierwszej stronie umowy.
18. W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki lub jakiejkolwiek jej części Zamawiający zapłaci Sprzedawcy ustawowe odsetki karne. W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki lub jakiejkolwiek części wynagrodzenia może od umowy odstąpić oraz zażądać odszkodowania w wysokości 30 % wartości złożonego zamówienia, na co Zamawiający wyraża zgodę.
19. Sprzedawca może przenieść całość lub część swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
20. Zamawiający może przenieść całość lub część swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, tylko za uprzednim pisemnym zezwoleniem Sprzedawcy.
21. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez żadnych konsekwencji. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w terminie wcześniejszym niż 60 dni przed datą zamknięcia e-wydawnictwa Sprzedawca zwróci wpłaconą zaliczkę po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 30 % wartości umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 60 dni przed datą zamknięcia e-wydawnictwa potrąci koszty manipulacyjne w wysokości 50 % wartości umowy. W przypadku braku wpłat zaliczek Sprzedawca zażąda zapłaty wyżej wymienionych kwot w ramach odszkodowania, na co Zamawiający wyraża zgodę.
22. Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę reklamy i danych w niej zawartych w celach marketingowych Sprzedawcy w ramach jego działalności gospodarczej oraz udostępniania tych danych osobom trzecim. Publikacji tych danych w portalach internetowych oraz wysyłki drogą elektroniczną newslettera (wiadomości mailowych) za ich pośrednictwem.
23. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w reklamie w celach marketingowych Sprzedawcy w ramach jego działalności gospodarczej oraz do udostępniania tych danych osobom trzecim. Zamawiający ma prawo do ich wglądu oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28.o8.1997 r. (Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określone jako „RODO”, „ORODO” , „GDPR”, lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych).

24. Wydawca portali nie gromadzi i nie publikuje danych osobowych osób prywatnych (prywatne adresy mailowe umożliwiające założenie konta w serwisach nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w celach marketingowych jak również nie są udostępniane innym podmiotom. Przy zakładaniu konta jako osoba prywatna wydawca portali nie wymaga podawania danych osobowych wrażliwych. Jedynym wymogiem przy rejestracji osoby prywatnej jest podanie adresu mailowego. W każdej chwili zarejestrowany użytkownik może zażądać usunięcia adresu mailowego z bazy serwisu.
25. Umowa wraz z niniejszymi warunkami stanowi wyłączne porozumienie między stronami dotyczące zamieszczenia reklamy. Z chwila podpisania umowy przestają wiązać jakiekolwiek wcześniejsze pisemne lub ustne uzgodnienia między stronami dotyczące przedmiotu umowy.
26. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie stosowny Sąd mieszczący się w miejscowości zgodny z danymi rejestrowymi Sprzedawcy.
27. Niniejsze warunku sporządzone są w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

UWAGA ! Przedstawiciel sprzedawcy nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian lub uzupełnień warunków umowy. Ewentualne zmiany lub uzupełnienia warunków umowy mogą być wprowadzane w trybie aneksu do umowy, podpisanego przez Zamawiającego i osobę upoważnioną z ramienia Sprzedawcy.

 

Language versions »